Політика конфіденційності

Політика конфіденційності і обробки персональних даних (далі – Політика) розроблена відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (далі – 2297-VI).

Ця Політика діє щодо усієї інформації, розташованої на доменному імені narodne.site (далі по тексту – Сайт) та визначає порядок обробки персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних з метою захисту прав й свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

У Політиці вживаються наступні терміни і поняття:

 1. Персональні дані – це будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно фізичної особи (суб’єкту персональних даних);
 2. Сайт – це електронний ресурс, який здійснює обробку персональних даних;
 3. Обробка персональних даних – це будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ),  блокування, видалення, знищення персональних даних;
 4. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
 5. Поширення персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб;
 6. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
 7. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
 8. Знищення персональних даних – дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних;
 9. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити приналежність персональних даних конкретного суб’єкта персональних даних;
 10. Користувач – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

3. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення будь-яких форм на Сайті і включають в себе наступну інформацію: ім’я та адреса електронної пошти (e-mail).

Стаття 2. МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

1. Сайт збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг (виконання угод і договорів з користувачем).

2. Персональну інформацію користувача Сайт може використовувати в наступних цілях:

2.1. Ідентифікація сторони в рамках угод і договорів з Сайтом;

2.2. Надання користувачеві персоналізованих послуг;

2.3. Зв’язок з користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;

2.4. Поліпшення якості, зручності їх використання, розробка послуг;

2.5. Таргетування рекламних матеріалів;

2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

Стаття 3. ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Обробка персональних даних здійснюється на основі наступних принципів:

 • законності та справедливої ​​основи;
 • недопущення обробки персональних даних, несумісної з цілями збору персональних даних;
 • недопущення об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з метою, несумісних між собою;
 • обробки тільки тих персональних даних, які відповідають цілям їх обробки;
 • відповідності змісту і обсягу оброблюваних персональних даних заявленим цілям обробки;
 • недопущення обробки персональних даних, надлишкових стосовно заявленим цілям їх обробки;
 • забезпечення точності, достатності та актуальності персональних даних по відношенню до цілей обробки персональних даних;
 • знищення або знеособлення персональних даних після досягнення цілей їх обробки, якщо інше не передбачено чинним законавством України.

Стаття 4. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Сайт робить обробку персональних даних при наявності хоча б однієї з таких умов:

1.1. Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

1.2. Обробка персональних даних необхідна для надання послуг і сервісів Користувачу;

1.3. Обробка персональних даних необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України;

Стаття 5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Обробка і зберігання персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством України.

Стаття 6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Сайт, отримавши доступ до персональних даних, зобов’язаний не розголошувати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законами України.

2. Сайт приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

Стаття 7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

1. Сайт має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

1.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;

1.2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачеві;

1.3. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

1.4. Така передача відбувається в рамках продажу Сайту або іншої передачі (повністю або частково), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;

1.5. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угоду з Сайтом.

Стаття 8. ЗГОДА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА ОБРОБКУ ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Суб’єкт персональних даних приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду на їх обробку вільно, своєю волею і в своєму інтересі. Згода на обробку персональних даних може бути дана суб’єктом персональних даних або його представником в будь-який дозволяє підтвердити факт його отримання формі, якщо інше не передбачено законом України.

Стаття 9. ПРАВА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Суб’єкт персональних даних має право на отримання у Сайту інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до законодавства України. Суб’єкт персональних даних має право вимагати від Сайту уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, шляхом письмового звернення до Сайту, в тому числі, і через електронні засоби зв’язку за адресами вказаними на Сайті

2. Сайт зобов’язаний негайно припинити на вимогу суб’єкта персональних даних обробку його персональних даних.

Стаття 10. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

1. Користувач зобов’язаний:

1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

2. Оператор зобов’язаний:

2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.

2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами передачі персональних даних Користувача, за винятком передбаченим законодавством України.

2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача.

2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача чи його законного представника, або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Стаття 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Сайт не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

1.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

1.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

1.3. Була розголошена за згодою Користувача.

Стаття 12. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

1. До звернення в суд з позовом у суперечках, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Сайтом, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).

2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Сайтом застосовується чинне законодавство України.

Стаття 13. Додаткові умови

1. Сайт має право вносити зміни в дійсну Політику конфіденційності без згоди Користувача.

2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти вказати розділ сайту.

4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою narodne.site/privacy-policy.

 

Дата останньої зміни: 30.05.2020